Ρυθμίσεις Δανείων σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tα πέντε στάδια επικοινωνίας μεταξύ των δυο πλευρών στον νέο Κώδικα Δεοντολογίας.Του Μιχάλη Παναγιώτου. Σε τρεις κατηγορίες οι προτεινόμενες λύσεις. Πώς θα ενημερώνεται ο δανειολήπτης. Τι θα ισχύει στην περίπτωση πολλαπλών πιστωτών. Ο χειρισμός των ευάλωτων ομάδων. Ο κίνδυνος πλειστηριασμών.
Σε σφιχτό πλαίσιο βγάζει τράπεζες και δανειολήπτες ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις θα έπρεπε να είχε δημοσιευθεί από την Άνοιξη, ωστόσο η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της πρώτης αξιολόγησης τον έφερε σήμερα στο φως της δημοσιότητας.

Ο Κώδικας προτείνει μια σειρά από λύσεις-ρυθμίσεις αλλά και οριστική διευθέτηση στις περιπτώσεις που υπάρχει ουσιαστική οικονομική αδυναμία του δανειολήπτη, ενώ επισημαίνεται ξεκάθαρα στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν είναι συνεργάσιμος ότι η τράπεζα μπορεί να προχωρήσει σε εκποίηση (πλειστηριασμό), κατόπιν ειδοποίησης του δανειολήπτη.

Αιχμή Τ.τ.E στις τράπεζες

Στον Κώδικα η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί τις τράπεζες, με αυστηρό ύφος, να συμμορφωθούν και να προχωρούν σε ουσιαστικές ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων ιδιωτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις (με ετήσιο τζίρο τα τελευταία τρία φορολογικά χρόνια, ο οποίος κατά μέσο όρο δεν ξεπερνά το 1 εκατ ευρω).

Καλεί λοιπόν τις τράπεζες να ρυθμίζουν το δάνειο λαμβάνοντας υπόψιν και συντηρητικές εκτιμήσεις για το μελλοντικό εισόδημα του δανειολήπτη και όχι μόνο την τωρινή οικονομική του κατάσταση.

Στόχος των τραπεζών πρέπει να είναι η ουσιαστική ρύθμιση του δανείου και να μην χρησιμοποιείται αυτή για να συγκαλύψει απλώς τα πραγματικά επίπεδα κινδύνου με αποτέλεσμα να οδηγήσει τον δανειολήπτη σε μεγαλύτερη υπερχρέωση… Μάλιστα, η ΤτΕ  έχει ειδοποιήσει για αυτό τις τράπεζες εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα.
Εγγύηση δημοσίου

Από τις ρυθμίσεις δεν εξαιρούνται τα ιδιωτικά δάνεια που έχουν δοθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξει συναίνεση του Δημοσίου για την ρύθμιση εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται στην σύμβαση του δανείου.
Πολλαπλοί πιστωτές

Στην περίπτωση που ο δανειολήπτης χρωστά σε παραπάνω από μία τράπεζες πρέπει να γίνει συνολική αντιμετώπιση των οφειλών του. Η τράπεζα με το μεγαλύτερο χρέος ζητά την συναίνεση του δανειολήπτη για να ξεκινήσει την διαδικασία συνεννόησης με τις υπόλοιπες τράπεζες. Στην περίπτωση που αυτές δεν ανταποκριθούν τότε του προσφέρει λύση για το δάνειο που διατηρεί σε αυτήν.
Σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων

Η τράπεζα οφείλει να συστήσει επιτροπή ενστάσεων, η οποία θα αποτελείται από τρία μέλη, εκ των οποίων ο ένας δεν θα προέρχεται από το προσωπικό της τράπεζας. Η επιτροπή θα εξετάζει τα αιτήματα ενστάσεων από τους δανειολήπτες και πρέπει να αποφασισθεί εντός τριών μηνών.
Τα στάδια επικοινωνίας

Τα στάδια επικοινωνίας είναι συνολικά πέντε:

-Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη.

-Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών.

-Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων.

-Στάδιο 4: Πρόταση των κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη. Αυτό ισχύει μόνο για τον συνεργάσιμο δανειολήπτη.

-Στάδιο 5: Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων. Η τριμελής επιτροπή ενστάσεων , συγκροτείται από ανώτερα στελέχη της τράπεζας, ενώ η απόφαση της θα πρέπει να είναι έγγραφη και αιτιολογημένη, κάτι το οποίο κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό.

Αναλυτικά σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της δόσης, εν όλω ή εν μέρει, η τράπεζα αμέσως επικοινωνεί με τον δανειολήπτη προκειμένου να του παράσχει συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της καθυστέρησης. Αν η καθυστέρηση ξεπερνά τις 30 ημέρες κάθε ίδρυμα εφαρμόζει τα ακόλουθα στάδια κατά τον χειρισμό των δανειοληπτών με οφειλές που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, καθώς και σε περιπτώσεις με ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης:

Εάν ο δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί, αποστέλλεται δεύτερη επιστολή μόνο όταν η δανειοδότηση αφορά την πρώτη κατοικία η οποία και θα αποτελέσει το αντικείμενο της εκτέλεσης. Εάν η τράπεζα και ο δανειολήπτης δεν συμφωνήσουν σε κάποια λύση, τότε η διαφωνία τους μπορεί να επιλύεται εξωδικαστικάμέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή άλλων φορέων με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση ή από τα αρμόδια δικαστήρια.
Χειρισμός μη συνεργάσιμων δανειοληπτών

Η τράπεζα ενημερώνει τον δανειολήπτη ότι έχει ταξινομηθεί ως μη συνεργάσιμος, τον τρόπο που θα κινηθεί στο εξής έναντι του δανειολήπτη και του εγγυητή, τις υποχρεώσεις τους μετά την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων αμφοτέρων καθώς και τον αποκλεισμό τους από τον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός ισχύει από 1.1.2016.
Χειρισμός ευάλωτων ομάδων

Ο κώδικας προβλέπει ρύθμιση με όρους ανάλογους των προβλεπόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 9 του νόμου 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) ή οριστική διευθέτηση με εκποίηση του ακινήτου. Απομένει να οριοθετηθεί το ποσοστό του εισοδήματος που θα παρέχεται για την αποπληρωμή της τυχόν εναπομείνασας οφειλής

Το πακέτο των λύσεων/ρυθμίσεων

Οι λύσεις προς τους δανειολήπτες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη και λαμβάνοντας υπόψιν ότι πρέπει να καλύψει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

– Οι βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις διάρκειας μικρότερης των 2 ετών που περιλαμβάνουν κεφαλαιοποίηση ή τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, μειωμένη δόση μεγαλύτερη των οφειλόμενων τόκων, καταβολή μόνο τόκων και περίοδο χάριτος.

– Οι μεσοπρόθεσμες ρυθμίσεις διάρκειας μεγαλύτερης των 2 ετών που περιλαμβάνουν μείωση επιτοκίου, παράταση διάρκειας του δανείου, διαχωρισμό ή ακόμα και μερική διαγραφή της οφειλής και λειτουργικά αναδιάρθρωση της εταιρείας αλλά και συμφωνία ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο

– Οι λύσεις οριστικής διευθέτησης που μπορεί να συνδυάζονται με παράδοση εμπράγματης εξασφάλισης προς την τράπεζα ή και οικειοθελή ρευστοποίηση στοιχείων. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εθελοντική παράδοση ή και εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου, διακανονισμό απαιτήσεων αλλά και ολική διαγραφή της οφειλής αν δεν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα στοιχεία και δεν αναμένεται περαιτέρω ανάκτηση.

Τα ίδια ισχύνουν και για τις χρηματοδοτήσεις σε ιδιώτες…δλδ καταναλωτικα δλανεια, πιστωτκλές κάρτες.

Τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας, αποτελούν ιδιαίτερο κεφάλαιο…το οποίο θα σας παρουσιάσουμε ξεχωριστά.
Reply, Reply All or Forward | More

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.