Γεωργιάδης,Παπαθανάσης και Πλακιωτάκης σε καραντίνα…

ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÇÓ ØÇÖÉÁÊÇÓ ÐËÁÔÖÏÑÌÁÓ e katanalotis (eurokinissi/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)
Ðáñïõóßáóç áðü ôïí õðïõñãü ÁíÜðôõîçò, ìáæß ìå ôïí õöõðïõñãü, Íßêï ÐáðáèáíÜóç, ôïí Ã.Ã. Åìðïñßïõ & Ðñïóôáóßáò ôïõ ÊáôáíáëùôÞ, Ðáíáãéþôç Óôáìðïõëßäç, áðü êïéíïý ìå ôçí äéïßêçóç ôïõ Ïñãáíéóìïý Êåíôñéêþí Áãïñþí & Áëéåßáò (ÏÊÁÁ), ôçò íÝáò øçöéáêÞò ðëáôöüñìáò e-katanalotis óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ïñãáíéóìïý ðïõ âñßóêåôáé óôçí êåíôñéêÞ ëá÷áíáãïñÜ ôïõ ÑÝíôç. ôçí ÐÝìðôç 5 Ìáñôßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Τρεις υπουργοί της κυβέρνησης, ο Αδωνις Γεωργιάδης, ο Νίκος Παπαθάνασης και ο Γιάννης Πλακιωτάκης, βρίσκονται σε καραντίνα από σήμερα, καθώς ενημερώθηκαν ότι επενδυτής με τον οποίο συναντήθηκαν χθες διεγνώσθη με κορωνοϊό.

Αρχικά το υπ. Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Αδωνις Γεωργιάδης και ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης δεν θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη και ότι μπαίνουν από σήμερα σε καραντίνα, καθώς ενημερώθηκαν ότι επενδυτής με τον οποίο συναντήθηκαν χθες βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Αργότερα, και ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης ενημέρωσε μέσω Twitter ότι και ο ίδιος μπαίνει σε καραντίνα, καθώς και εκείνος συναντήθηκε με τον ίδιο επενδυτή που διεγνώσθη θετικός στον κορωνοϊό.

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.