Πανελλαδική πορεία των Υγειονομικών στα Δημόσια Νοσοκομεία…

ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁÓ ÃÉÁÔÑÙÍ ÊÁÉ ÍÏÓÇËÅÕÔÙÍ ÓÔÏ ÕÐ ÕÃÅÉÁÓ (eurokinissi/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ÓõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò áðü ôçí ¸íùóç Éáôñþí Íïóïêïìåßùí ÁèÞíáò ÐåéñáéÜ (ÅÉÍÁÐ) êáé ôçì ÐáíåëëÞíéá Ïìïóðïíäßá ÅñãáæïìÝíùí óôá Äçìüóéá Íïóïêïìåßá (ÐÏÅÄÇÍ) ìå êýñéï áßôçìá ôçí ìïíéìïðïßçóç ôùí óõìâáóéïý÷ùí êáé åðéêïõñéêþí ãéáôñþí êáèþò êáé ôçí êáôáâïëÞ ôùí äåäïõëåõìÝíùí, ôçí ÔåôÜñôç 15 Éïõëßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πανελλαδική συγκέντρωση και απεργία της ΠΟΕΔΙΝ .Στις 9 το πρωϊ οι εργαζόμενοι στα  δημόσια νοσοκομεία συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Μαβίλη και κατευθύνονται στου Μαξίμου και στη συνέχεια το Υπουργείο Υγείας

Οι εργαζόμενοι που σηκώνουν ‘όλο το βάρος του κορωναϊού  ζητούν  να γίνουν προσλήψεις  ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στον Ελληνα πολίτη.

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.