Κύπρος: Δια νόμου η παραγωγή και εμπορία βιομηχανικής κάνναβης

Facebook
Twitter
LinkedIn

Το Υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας, για την παραγωγή και την εμπορία βιομηχανικής κάνναβης.

Πρόκειται για εναρμονιστικό νομοσχέδιο, ενώ σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας Νίκο Κουγιάλη, θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος στις άδειες καλλιέργειας και εμπορίας.

Στο νομοσχέδιο, επισημαίνεται ότι «βιομηχανική κάνναβη» σημαίνει ολόκληρα φυτά ή μέρη φυτού ακατέργαστα ή κατεργασμένα του είδους Cannabis sativa, που η περιεκτικότητά τους σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) δεν υπερβαίνει το 0,2%, και τους σπόρους που προέρχονται από ποικιλία της βιομηχανικής κάνναβης με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) που δεν υπερβαίνει το 0,2%. Κατά παρέκκλιση, κάνναβη που παράχθηκε με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου και έχει βρεθεί με περιεκτικότητα μέχρι 0,3% θεωρείται ως βιομηχανική κάνναβη, αλλά δεν δύναται να διατεθεί στο εμπόριο».

Υποχρεώσεις που αφορούν την παραγωγή

 

Μετά τη σπορά ο αδειούχος παραγωγός υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή πλήρη στοιχεία και όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αναγνώριση των αγροτεμαχίων που είναι σπαρμένα με βιομηχανική κάνναβη. Υποβολή στοιχείων σχετικά με τις χρησιμοποιηθείσες ποσότητες σπόρων (kg ανά δεκάριο). Μόνο σπόροι των ποικιλιών που περιλαμβάνονται στον «Κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών», σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου στις 15 Μαρτίου, δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή κάνναβης. Επιτρέπεται η χρήση μόνο πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά. Η συγκομιδή της βιομηχανικής κάνναβης δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την έναρξη της ανθοφορίας μετά από άδεια από την Αρμόδια Αρχή τηρούμενων των προνοιών του Άρθρου 45, παραγρ. 4 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 809/2014 της Επιτροπής.

 

Υποχρεώσεις που αφορούν εμπορία

 

Σπόροι κάνναβης του κωδικού ΣΟ 1207 99 91 εκτός των προοριζομένων για σπορά εισάγονται ή τίθενται προς εμπορία μόνο από εγκεκριμένους εισαγωγείς σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Σπόροι που δεν προορίζονται για σπορά διατίθενται προς εμπορία νοουμένου ότι αποδεικνύεται πως δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για σπορά λόγω ειδικής μεταχείρισης που έχουν υποστεί. Η βλαστικότητα σπόρων κάνναβης που δεν προορίζονται για σπορά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4%.

 

Στην περίπτωση που μετά από εργαστηριακό έλεγχο διαπιστωθεί μη συμμόρφωση συγκεκριμένης παρτίδας με την πιο πάνω προϋπόθεση, ο κάτοχος δύναται μετά από έγκριση από την Αρμόδια Αρχή να την καταστρέψει στην παρουσία της Αρμόδιας Αρχής, επεξεργαστεί τη συγκεκριμένη παρτίδα για καταστροφή της βλαστικότητας, ή επανεξάξει σε περίπτωση εισαγωγής. Όλα τα έξοδα βαρύνουν τον κάτοχο των σπόρων της βιομηχανικής κάνναβης. Οι σπόροι κάνναβης πρέπει να προέρχονται από ποικιλίες με περιεκτικότητα σε THC χαμηλότερη του 0,2%. Οι σπόροι της βιομηχανικής κάνναβης πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ότι η περιεκτικότητα της ποικιλίας από την οποία προέρχονται σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) δεν υπερβαίνει το 0,2%.

 

Υποχρεώσεις που αφορούν επεξεργασία

 

Να διατηρούν τις πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή ή εισαγωγή ή αγορά της βιομηχανικής κάνναβης όπως καθορίζονται στο παρόν Παράρτημα για 2 χρόνια. Επεξεργαστής βιομηχανικής κάνναβης και των προϊόντων της αποδεικνύει με την κατάθεση σύμβασης, την προμήθεια βιομηχανικής κάνναβης από αδειοδοτημένο παραγωγό. Σε περίπτωση εισαγωγής από τρίτη χώρα ή στην περίπτωση διακίνησης οι επεξεργαστές θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Αρχή τα κατάλληλα στοιχεία, που να αποδεικνύουν ότι πρόκειται για ποικιλία βιομηχανικής κάνναβης.

 

Υποχρεώσεις που αφορούν την αποθήκευση

 

Σε περίπτωση εισαγωγής από τρίτη χώρα ή στην περίπτωση διακίνησης θα πρέπει να προσκομίζουν στην Αρμόδια Αρχή τα κατάλληλα στοιχεία, που να αποδεικνύουν ότι πρόκειται για ποικιλία βιομηχανικής κάνναβης. Θα καθορίζεται υπεύθυνο πρόσωπο διαχείρισης της βιομηχανικής κάνναβης. Θα τηρείται μητρώο εισροών και εκροών από την αποθήκη για κάθε παρτίδα. Κάθε παρτίδα θα πρέπει να διατηρείται ξεχωριστά. Θα λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις για να μην υπάρχει η δυνατότητα εισόδου στην αποθήκη σε μη καθοριζόμενα άτομα από τον αδειούχο παραγωγό ή/και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης. Απαγορεύεται η φύλαξη της βιομηχανική κάνναβης σε κατοικίες. Θα υποβάλλει σχέδιο και περιγραφή της αποθήκης.

 

Όροι παραχώρησης άδειας παραγωγού

 

Το πρόσωπο που αιτείται αδείας σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 4 θα πρέπει να υποβάλει ταυτόχρονα και βεβαίωση για Λευκό Ποινικό Μητρώο. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, θα πρέπει να καθορίζεται υπεύθυνο πρόσωπο για τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου με τους ίδιους όρους. Με την υποβολή της αίτησης δηλώνεται η πρόθεση για τον τρόπο διάθεσης και της κάθε χρήσης της βιομηχανικής κάνναβης. Μελλοντικές αλλαγές στη χρήση θα πρέπει να δηλώνονται στην αρμόδια Αρχή πριν από τη διάθεσή του. Δήλωση χώρου αποθήκευσης και υποβολή στοιχειών για τη μορφή, ποσότητα και προέλευση της βιομηχανικής κάνναβης. Στην περίπτωση πρόθεσης παραγωγής της βιομηχανικής κάνναβης παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αναγνώριση των αγροτεμαχίων που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή κάνναβης, καθώς και μνεία των ποικιλιών σπόρου που θα χρησιμοποιηθούν.

 

Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί πριν από τη σπορά ή πριν από την αίτηση για δημόσια ενίσχυση, όποιο προηγείται στην αρμόδια Αρχή. Για κάθε αγροτεμάχιο που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βιομηχανικής κάνναβης ο αιτητής καταβάλει τέλος για διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων ταυτόχρονα με τη δήλωση πρόθεσης παραγωγής. Πριν από την έκδοση της άδειας η αρμόδια Αρχή εξετάζει ότι οι δηλώσεις και οι πληροφορίες που δόθηκαν από τον αιτητή συνάδουν με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου.

 

Αδικήματα και ποινές

 

Οποιοδήποτε πρόσωπο παράγει, πωλεί ή εκθέτει προς πώληση ή διαθέτει δωρεάν ή επεξεργάζεται ή κατέχει βιομηχανική κάνναβη, γνωρίζοντας ότι δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ή παρεμποδίζει οποιονδήποτε επιθεωρητή ή πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους της αρμόδιας Αρχής στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ή παράγει ή επεξεργάζεται ή εμπορεύεται βιομηχανική κάνναβη ή των προϊόντων της χωρίς άδεια, ή διευκολύνει τρίτο πρόσωπο στην παραβίαση των διατάξεων του Νόμου, ή αποκρύπτει, καταστρέφει, παραποιεί οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο ή μητρώο, ή παραβαίνει οποιαδήποτε επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη των Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου ή Κοινοτικών Κανονισμών ή Αποφάσεων, ή παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή όχι μεγαλύτερη των πενήντα χιλιάδων ευρώ ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές, ή σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 100 χιλιάδες ευρώ ή σε πέντε χρόνια φυλάκιση ή/και στις δύο ποινές. Το δε εκδικάζον δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε ποινή, να διατάξει τη δήμευση ή καταστροφή με έξοδα του καλλιεργητή ή προμηθευτή της βιομηχανικής κάνναβης, σε σχέση με την οποία έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη.

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.