ΜΜΕ αναβάθμιση συμφωνα με τις ικανότητες τους…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Αναβάθμιση ΜΜΕ με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές.
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.
ΠΗΓΗ: ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦ. κ.ΧΑΡΙΤΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙδα του ΜΙΧ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία), προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιλέξιμες είναι Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ. Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31η /12/2013.
Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ2 (ΕΚ. 1301/2013, άρθρο 3 παρ.2) και τον Κανονισμό για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας-De minimis3 (ΕΚ.1407/2013, άρθρο 1), καθώς επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, είναι οι ακόλουθες:

να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.
να λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε & ατομικές επιχειρήσεις
να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία
το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει μέσα σε μία τριετία, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ή τις 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται από 15.000€ έως 200.000 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέλθει στο 50%.

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενηs από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.