Eθνική Τράπεζα:Στα 26 εκατ.ευρώ καθαρά κέρδη 9μηνου 2016

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Στο 16,3% ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας
Πηγή .NBG Banking news
Επιμέλεια  M.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο κατά 1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση
Στα 26 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας στο εννεάμηνο του 2016, σύμφωνα με τα αποτελέσματα χρήσης, που δόθηκαν σήμερα, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, στη δημοσιότητα, προς ενημέρωση των επενδυτών.
Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 26 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2016 έναντι εκτεταμένων ζημιών ύψους 1,7 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας τις θετικές τάσεις στην Ελλάδα και την κερδοφορία στη ΝΑ Ευρώπη, όπου τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 81 εκατ. ευρώ από 43 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2015.
Επιπλέον, τα οργανικά έσοδα σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, θετικά επηρεαζόμενα από την αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού λόγω της αποπληρωμής των ομολόγων Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ, τη μείωσης της χρηματοδότησης από τον μηχανισμό ELA και τη συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 11 μ.β. σε ετήσια βάση, ανερχόμενο σε 289 μ.β. σε επίπεδο Ομίλου το εννιάμηνο του 2016.
Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,7% σε ετήσια βάση το εννιάμηνο του 2016, αντανακλώντας τη μείωση τόσο των δαπανών προσωπικού (-1,4% σε ετήσια βάση) όσο και των γενικών και διοικητικών εξόδων (-6,9% σε ετήσια βάση). Το επικείμενο Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού αναμένεται να μειώσει τις δαπάνες περαιτέρω μέσα στο 2017.
Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε 17% σε ετήσια βάση (+22% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα), θετικά επηρεαζόμενες από τη μείωση των ζημιών από χρηματοοικονομικές πράξεις & τίτλους επενδυτικού χαρτοφυλακίου (61 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2016 από 208 εκατ. ευρώ προηγούμενο έτος).
Το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 191 μονάδες βάσης το γ’ τρίμηνο του 2016 από 216 μ.β. το προηγούμενο τρίμηνο και σε 189 μ.β. σε επίπεδο εννιαμήνου, αντανακλώντας κυρίως την ομαλοποίηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις στην Ελλάδα (483 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2016 από 2,9 δισ. ευρώ το εννιάμηνο του 2015).
Ο Όμιλος τονίζει πως τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο κατά 1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές δανείων.
Από την αρχή του έτους, η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ, καταδεικνύοντας τη συνεχή ισχυροποίηση του ισολογισμού της Τράπεζας.
Οι δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 150 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σε 46,4% (44,2% σε επίπεδο Ομίλου), στα χαμηλότερα επίπεδα του κλάδου.
Το ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 56,8% στην Ελλάδα (+180 μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και σε 56,3% σε επίπεδο Ομίλου (+200 μ.β. σε τριμηνιαία βάση), το υψηλότερο του εγχώριου τραπεζικού κλάδου.
Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 35,4% στην Ελλάδα (34,1% σε επίπεδο Ομίλου) και παραμένει στα χαμηλότερα επίπεδα του κλάδου.
Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ενισχύθηκε περαιτέρω, ανερχόμενος σε 74,5% στην Ελλάδα (72,9% σε επίπεδο Ομίλου), στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.
Ο δείκτης CET 1 ανήλθε σε 16,9%, εξαιρώντας τα υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα  και λαμβάνοντας υπόψη την αποεπένδυση από την ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ, η οποία ολοκληρώθηκε στο τέλος Οκτωβρίου 2016.
Τα κεφάλαια της ΕΤΕ θα ενισχυθούν περαιτέρω από την οργανική κερδοφορία και την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας.
Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων κεφαλαιακών ενεργειών, o δείκτης  ανέρχεται σε 16,3%.
Η χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό στήριξης ΕLA έχει μειωθεί κατά 13,1 δισ. ευρώ από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, ανερχόμενη σε μόλις 4,5 δισ. ευρώ το Νοέμβριο που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1/3 της αντίστοιχης έκθεσης των υπόλοιπων συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα.
Ως αποτέλεσμα, η ΕΤΕ παραμένει η Τράπεζα με μακράν τη χαμηλότερη εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA στην Ελλάδα, γεγονός το οποίο της εξασφαλίζει ένα μοναδικό χρηματοδοτικό πλεονέκτημα ενόψει της ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας.
Η Τράπεζα έχει δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας από το Ευρωσύστημα να διαμορφώνεται σε 10,2 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 28% των καταθέσεων στην Ελλάδα.
Οι εισροές καταθέσεων στην Ελλάδα ύψους 0,3 δισ. ευρώ σε συνδυασμό με την περαιτέρω απομόχλευση των δανείων, οδήγησε το δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις σε μόλις 89% στην Ελλάδα και σε επίπεδο Ομίλου, στα χαμηλότερα επίπεδα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου.

Σχετικά με τα αποτελέσματα του εννεαμήνου, ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας καταδεικνύουν τη συνεχή ισχυροποίηση του ισολογισμού και τη βελτιούμενη λειτουργική απόδοση της Τράπεζας.
Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, η ΕΤΕ μείωσε τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα κατά σχεδόν €2 δισ. από την αρχή της χρονιάς, αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις, καθώς και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων.
Δεδομένης αυτής της επίδοσης, οι στόχοι για μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων θα είναι επιτεύξιμοι.
Όσον αφορά στη ρευστότητα της Τράπεζας, τα αποτελέσματα είναι εξίσου εντυπωσιακά, καθώς η ΕΤΕ έχει μειώσει την εξάρτησή της από το μηχανισμό ELA κατά €13,1 δισ. από την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων έως σήμερα, σε μόλις €4,5 δισ.
Οι εισροές καταθέσεων ύψους €0,3 δισ. το Γ’ τρίμηνο στην Ελλάδα, καθώς και η ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων από την NBGI και την ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ, συνέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση.
Αναφορικά με τα λειτουργικά αποτελέσματα της Τράπεζας, τα κέρδη προ προβλέψεων του Ομίλου καλύπτουν το κόστος πιστωτικού κινδύνου, έχοντας ως αποτέλεσμα τη θετική λειτουργική αλλά και συνολική κερδοφορία. Οι δραστηριότητες του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη παρέμειναν κερδοφόρες, καταγράφοντας σχεδόν διπλάσια κέρδη σε σχέση με το εννιάμηνο του 2015.
Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων παρέμεινε ισχυρός, ανερχόμενος σε 16,9%, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη αποπληρωμή των CoCos και θα ενισχυθεί περαιτέρω από την οργανική κερδοφορία και την απρόσκοπτη εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας».

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.