Ηγετικό στέλεχος του ΙSIS συνελήφθη στην Ελλάδα…

H?` ???? ??? ??????????(eurokinissi/??m`??q?
Áóôõíïìéêïß Ýîù áðü ôï Åöåôåßï üðïõ ìåôáöÝñèçêå ï Íßêïò Ìáæéþôçò ôï ÓÜââáôï 19 Éïõëßïõ 2014. Óôç óõíÝ÷åéá áíáìÝíåôáé íá ìåôáöåñèåß óôï íïóïêïìåßï ôùí öõëáêþí Êïñõäáëëïý êáé íá óõíå÷éóôåß åêåß ç íïóçëåßá ôïõ. ÐáñÜ ôçí áíôßèåôç ãíþìç ôùí ãéáôñþí ôïõ Åõáããåëéóìïý, ï Íßêïò Ìáæéþôçò õðÝãñáøå õðåýèõíç äÞëùóç ìå ôçí ïðïßá áíáëáìâÜíåé ôçí åõèýíç ãéá ôçí êáôÜóôáóç ôçò õãåßáò ôïõ êáé æÞôçóå íá ðÜñåé åîéôÞñéï áðü ôï íïóïêïìåßï. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ένα από τα ηγετικά μέλη του ΙSIS συνελήφθη – όπως αποκαλύπτει «Το Βήμα» – πριν από λίγες ώρες από την ΕΛ.ΑΣ. στην Τρίπολη, ύστερα από διεθνή αναζήτηση.

Πρόκειται για έναν 27χρονο από το Τατζικιστάν στον οποίο είχε δοθεί προ μερικών ετών άσυλο στην Ελλαδα.

Σύμφωνα με περιεχόμενο της ερυθράς αγγελίας, ο προαναφερόμενος το 2016 μετέβη μέσω Τουρκίας στη Συρία όπου εντάχθηκε, εκπαιδεύτηκε και συμμετείχε για λογαριασμό του Iσλαμικού Κράτους σε πολεμικές συγκρούσεις σε Συρία και Ιράκ.

Στο ίδιο έγγραφο χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο ενεργά μέλη του ISIS.

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.