Νέες απαγορεύσεις απο Παρασκευή 13-11-2020

Lockdown / ÅËÅÃ×ÏÉ ÔÇÓ ÔÑÏ×ÁÉÁÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÔÇÑÇÓÇ ÔÙÍ ÌÅÔÑÙÍ (eurokinissi/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)
¸ëåã÷ïé áðü ôçí Ôñï÷áßá ãéá ôçí ôÞñçóç ôùí ìÝôñùí ôï ðñùß ôçò Êõñéáêçò 8 Íïåìâñßïõ 2020, êáèþò ç ÷þñá ìðÞêå åðéóÞìùò óå êáèåóôþò ãåíéêåõìÝíïõ lockdown. Ïé Üíäñåò ôçò Ôñï÷áßáò ðñïâáßíïõí óå óõóôÜóåéò óå ïäçãïýò êáé ðåæïýò. Ç Áóôõíïìßá âñÝèçêå óå 38 óçìåßá óå üëç ôçí ÁèÞíá, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé óôá óçìåßá åîüäïõ ôçò ðüëçò. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00, έως τις 05:00, από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου., σε αυτό το διάστημα, οι πολίτες μπορούν να στείλουν μόνο 2 κωδικούς μετακίνησης για τις εξόδους τους.

Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Χαρδαλιάς, για το επόμενο διάστημα, επιτρέπεται η μετακίνηση μόνο για εργασία, υγεία και συνοδείας των κατοικίδιων ζώων κάθε νοικοκυριού και σε κοντινή απόσταση από την κατοικία, ενώ για τα παραπάνω ισχύει κανονικά η χρήση του SMS 13033.

Με τον αριθμό 1 στο 13033: Μετακίνηση για σοβαρές περιπτώσεις υγείας.
Με τον αριθμό 6 στο 13033: Μικρή βόλτα κατοικίδιου, κοντά στην οικία.
Όσον αφορά στην εργασία, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, είναι απαραίτητη η βεβαίωση μετακίνησης του εργοδότη, όπως ξεκαθάρισε ξανά ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.