Η απόλυτη καταστροφή των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας…

Facebook
Twitter
LinkedIn

Του ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ συνταξιούχου Ε.Τ.Ε. Ήδη συμπληρώνουμε και τροποποιούμε με την παρούσα , βάσει των τελευταίων από 28/11/2017 εξελίξεων που συνιστούν βίαιη και απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών , ( αθέτηση της υποχρέωσης της ΕΤΕ να καταβάλει στον συνταξιούχο υπάλληλο της , , αντιπρότασή μας ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ως εξής :

Για την ατομική οφειλή του συνταξιούχου ΕΤΕ ,η οποία δημιουργήθηκε κάτω από διαφορετικές οικονομικές συνθήκεςμ ζητάμε την άμεση πλήρη και οριστική διαγραφή της, αφού η Εθνική Τράπεζα με πρωτοβουλία και ευθύνη της , προχώρησε στη διακοπή καταβολής από το ΛΕΠΕΤΕ , του οποίου είχε την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης , έστω και μέσω των συνυπεύθυνων ‘’προστηθέντων της‘’ , εκάστοτε εκπροσώπων – υπαλλήλων της και λοιπών εκάστοτε μελών της διαχειριστικής επιτροπής του ΛΕΠΕΤΕ , ολόκληρου του ποσού της μηνιαίας παροχής που δικαιούται για όλη την υπόλοιπη ζωή του ο ίδιος , ( αλλά και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας του σε περίπτωση θανάτου του ) και επομένως τουλάχιστον για όλη την προβλεπόμενη σημερινή διάρκεια του δανείου και της ήδη προταθείσας ρύθμισης .

Για την παραπάνω διακοπή καταβολής των μηνιαίων παροχών του ΛΕΠΕΤΕ , καθώς και επερχόμενη ζημία του ΤΥΠΕΤ [ ΠΕΡΊ ΤΑ 5.000.000 ΕΥΡΏ ΕΤΗΣΊΩς ] και εκ μέρους όλης της οικογενείας του για της οποίας το μέλλον οφείλει να φροντίζει και ως νόμιμος εκπρόσωπος των ανήλικων παιδιών του , δικαιούχων των παροχών του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ , επιφυλάσσεται να αναζητήσει τυχόν ευθύνες ,ΌΠΟΙΕς ΚΙ ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ή ΝΟΜΙΚΕΣ ασκώντας όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα , για την υπ’ ευθύνη της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και των ‘’προστηθέντων της‘’ εκάστοτε α εκπροσώπων – υπαλλήλων της και λοιπών εκάστοτε μελών της διαχειριστικής επιτροπής του ΛΕΠΕΤΕ , απώλεια των περιουσιακών δικαιωμάτων του ιδίου και των μελών της οικογενείας του , αφού η διαγραφή της οφειλής αυτής (του δανείου) δεν επαρκεί για να συμψηφίσει τις συνολικές απαιτήσεις του ιδίου και της οικογένειας του , κατά του ΛΕΠΕΤΕ και κατά της ΕΤΕ , ως διαχειρίστριας των εισφορών και ως εγγυήτριας των παροχών που δικαιούται ως συνταξιούχος της , αλλά και κατά των τυχόν ατομικά υπεύθυνων “προστηθέντων” της ΕΤΕ εκάστοτε εκπροσώπων – υπαλλήλων της και των λοιπών εκάστοτε μελών της διαχειριστικής επιτροπής του ΛΕΠΕΤΕ , και κατά των εκάστοτε εντολέων τους , αφού θα πρέπει να συνυπολογισθούν :

Η ζημιά που του προκαλείται ,ανέρχεται περίπου στο 45% του συνόλου της μηνιαίας συντάξκεως και η όποία ΜΕ ΒΡΑΒΑΡΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΗΛΘΕ με πρωτοβουλία και ευθύνη τής ΕΤΕ , από τη διακοπή απόδοσης ή τη μείωση των αναλογουσών επί της μηνιαίας παροχής επικούρησης εισφορών του προς το ΤΥΠΕΤ , στην συμβολή του οποίου έλπιζε και ελπίζει για μια αξιοπρεπή παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης προς την οικογένεια του ,

Η ζημιά που προκαλείται , με πρωτοβουλία και ευθύνη τής ΕΤΕ , ανήλικα ακόμη παιδιά του , που δεν έχουν πάρει ακόμη την παροχή που δικαιούνται από το ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ , αφού το ποσό που θα δικαιούνται μειώνεται πλέον δραματικά (περίπου κατά 45% σε περίπτωση πλήρους περικοπής ) , λόγω του προβλεπόμενου υπολογισμού της σχετικής παροχής , βάσει των συνολικών αποδοχών του συνταξιούχου κατά τον προηγούμενο της υποβολής της σχετικής αίτησης μήνα .

Η εύλογη αποζημίωση ηθικής βλάβης αλλά και ψυχικής οδύνης του συνταξιούχου ΕΤΕ και της οικογενείας του για τις επιχειρηθείσες ήδη και συντελεσθείσες  ΑΔΙΚΊΕΣ, και κάθε άλλη θετική και αποθετική ζημία ή διαφυγόν , εύλογο και νόμιμο και προσδοκώμενο κέρδος ή υπεσχημένο αντάλλαγμα , που πιθανόν να προκύψει στο μέλλον από τις ήδη επιχειρηθείσες  πιθανές και συντελεσθείσες αδικοπραξίες , ή τουλάχιστον απόπειρες αδικοπραξιών σε βάρος τους και από τυχόν επόμενες , (έστω και εάν αυτές δεν ευοδωθούν τελικά λόγω της άμυνας που προσπαθούμε να προβάλουμε οι συνταξιούχοι – δικαιούχοι του ΛΕΠΕΤΕ και οι μέχρι στιγμής συμπαραστάτες μας , συνδικαλιστικοί φορείς των συνταξιούχων και των ενεργεία υπαλλήλων και του ΤΥΠΕΤ και οι εκάστοτε εκπρόσωποί τους στη διαχειριστική επιτροπή του ΛΕΠΕΤΕ , μέχρι να τους εκβιάσει ή να τους εξαπατήσει ή να τους εξαγοράσει η Τράπεζα , , εκ μέρους οποιουδήποτε ενεχόμενου στην προσπάθεια διακοπής καταβολής ή έστω και μείωσης , οποιωνδήποτε εκ των δικαιούμενων παροχών.

Για όλες τις παραπάνω αιτίες , επιφυλάσσεται επίσης ο συνταξιούχος , πέραν των όποιων  [ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ ] ευθυνών , να ζητήσει και την εξασφάλιση των απαιτήσεων του ατομικών και των υπολοίπων μελών της οικογενείας του , γεγενημένων και μελλοντικών , με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά παντός ενεχομένου .

Ειδικότερα βέβαια , για την περίπτωση που τελικά η όλη μέχρι στιγμής στάση της Τράπεζας , αποδειχθεί ότι αποσκοπούσε μέσω της εκβιαστικής διακοπής της καταβολής των παροχών στους δικαιούχους του ΛΕΠΕΤΕ , στη μείωση των μέχρι στιγμής καταβαλλόμενων συνολικών ετήσιων   ΤΥΠΕΤ επηρεασθεί το ποσό των συνολικών εισφορών τους προς το και χωρίς να μειωθούν τα ποσά  προς ΤΟ ΤΥΠΕΤ  καθώε και του ποσού ,που θα δικαιούνται τα παιδιά τους από το ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ  [ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΤΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗΣ ], με την επιφύλαξη του συνταξιούχου βέβαια για τη διεκδίκηση , ατομικά ή συλλογικά μαζί με άλλους ομοιοπαθείς του , αποζημίωσης ηθικής βλάβης αλλά και ψυχικής οδύνης του συνταξιούχου ΕΤΕ και της οικογενείας του , από την ήδη επιχειρηθείσα σε βάρος του ΑΔΙΚΊΑ, και για την περίπτωση τυχόν νεότερης , σε επόμενη χρονική στιγμή , εκδήλωσης εκ μέρους της Τράπεζας και των τυχόν εκάστοτε “προστηθέντων της“ , απειλής , απόπειρας ή πραγματοποίησης και νέας αθέτησης των υποχρεώσεων της ,

θα μπορούσαμε να περιορίσουμε το αίτημα διαγραφής σε μέρος της ατομικής οφειλής του συνταξιούχου , που θα αποπληρωνόταν με το προς περικοπή από το διαθέσιμο για αποπληρωμή χρεών εισόδημα του βάσει του Κώδικα δεοντολογίας , ποσοστό, πέρικοπης της επικουρησης από 40-48% ΤΟΥ ΣΥΝΌΛΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ δηλαδή εάν περικοπεί παροχών του ΛΕΠΕΤΕ προς τους συνταξιούχους της – δικαιούχους επικούρησης ,  για όλη τη διάρκεια του δανείου ή για όλο το υπολειπόμενο προσδόκιμο ζωής του εάν αυτό είναι μεγαλύτερο , προσαυξανόμενο και κατά το γινόμενο της διαφοράς ηλικίας της δικαιούχου σύνταξης χηρείας συζύγου του συνταξιούχου οφειλέτη σε έτη , επί το ποσό της ετήσιας μείωσης της παροχής που δικαιούται από τον ΛΕΠΕΤΕ σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου .

Εννοείται ότι και στην τελευταία αυτή περίπτωση (της μερικής περικοπής των ετήσιων παροχών του ΛΕΠΕΤΕ , χωρίς άλλες “παράπλευρες απώλειες” ) συνεχίζει να ισχύει ως προς τα επιτόκια , περιθώρια.

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.